Bred inddragelse af interessenter er af stor betydning for at opnå et konstruktivt og holdbart resultat af den lokale dialog. Udvikling af nye ideer og forslag kan fremmes ved at tilrettelægge en åben og visionspræget dialog. I lokale dialogprocesser kan teknisk ekspertise inddrages efter behov i forskellige faser af forløbet.

Interessenter

Herunder beskrives forløbet af projektets scenarieværksted. Tilrettelæggelsen af scenarieværkstedet er nærmere beskrevet her.


Fremtidsscenarierne blev diskuteret med projektets følgegruppe og med deltagerne i en »start-op-workshop« der blev afholdt som indledning til dialogprocessen. Derefter blev de brugt som oplæg til en interessent-workshop om kystbyernes udfordringer og de mulige udviklingsveje i fremtidens byudvikling og klimatilpasning.

For at fremme en åben og bred dialog var det vigtigt at have interessenter og eksperter med viden fra alle relevante områder med: Byplanlægning og byliv, infrastruktur, vand og klima, kulturmiljøer, boliger og bygninger, økonomi, rekreative formål, natur m.m.

Interessenterne var inviteret ud fra en kortlægning af de mange institutioner, foreninger, organisationer, netværk, myndigheder, brancher og firmaer, der er involveret i forskellige aspekter af byernes udvikling og klimatilpasning. De blev bedt om at tænke langsigtet og se bort fra eventuelle organisatoriske interesser.

Kritik, visioner og virkeliggørelse

Workshoppen var et såkaldt scenarieværksted. Det består af en kritikfase, en visionsfase og en handlingsfase.

I kritikfasen diskuterede deltagerne de tilsendte fremtidsscenarier og bidrog til forbedring af dem. I denne fase blev der også nedskrevet en række punkter, som deltagerne mente, man skal være særligt opmærksom på i fremtidens byudvikling og klimasikring.

I visionsfasen formulerede deltagerne – i grupper af forskellige interessenter – deres ønsker og ideer om, hvordan fremtidens kystby i år 2050 – 2100 skal have udviklet sig, med udgangspunkt i de forventede klimaforandringer. I denne fase blev de opfordret til at se bort fra snævre begrænsninger og praktiske problemer.

I handlingsfasen var det gruppernes opgave at bygge bro mellem nutiden og fremtiden. Hvilke indsatser skal der til og hvilke problemer skal overvindes, hvis det skal lykkes at gøre visionerne til virkelighed?

Hver gruppe formidlede deres resultater til de øvrige deltagere i form af stikord og tegninger på plancher. Desuden var der indlagt et såkaldt akvarium, hvor medlemmer af projektets følgegruppe, som havde lyttet med ved bordene, gav deres indtryk af særligt vigtige pointer videre til alle deltagere i plenum. Der blev tid til ganske korte debatter om planlægning og byudvikling, løsningsmodeller og beslutningsprocesser, styring og finansiering, landskab og miljø.

Scenarieværkstedet affødte et stort antal anbefalinger og opmærksomhedspunkter, der indgik i det videre arbejde i projektet. Mange af deltagerne har også personligt bidraget til at føre dialogprocessen videre, blandt andet som bordformænd i online klimaborgermøderne.

Tekniske eksperter

Nogle af deltagerne i de første workshops udtrykte forhåbninger om, at der nok vil blive udviklet nye teknologier til at imødegå problemerne med det stigende havvand. Det gav anledning til en fagteknisk workshop med udvalgte eksperter, især fra rådgivende firmaer, der dagligt arbejder med at iværksætte tekniske løsninger.


De tekniske eksperter blev bedt om at se i krystalkuglen: Er der banebrydende nye teknologier på vej, som på afgørende vis kan ændre vores muligheder?

Dagens emner blev præsenteret i korte indlæg med efterfølgende diskussion. Emnerne spændte fra naturbaserede løsninger som f.eks. kystfodring, strandparker, barriereøer, klitlandskaber og kanaler til hård beskyttelse i form af diger, højvandsmure, sluser mv. Midlertidig beskyttelse som f.eks. watertubes var også på dagsordenen. Desuden var tilpasning af eksisterende bygninger et særskilt emne: Hævede sokler, byggeri på pæle, beskyttelse af kældre og friholdelse af stueetager mv.

Dagens emner blev præsenteret i korte indlæg med efterfølgende diskussion.

Programmet for den fagtekniske workshop kan downloades her. Eksperternes konklusioner og anbefalinger kan læses her.