DAPP-modellen er et velegnet værktøj til at identificere de mulige løsningsveje og skabe overblik over de strategiske muligheder. Modellen er tilpasset til danske forhold. Det anbefales at anvende modellen i den lokale planlægning.


DAPP-modellen er udviklet af instituttet Deltares i Nederlandene og tilpasset til danske forhold af Kystdirektoratet i projektet FRAMES.

DAPP står for Dynamic Adaptive Policy Pathways, og metoden er udviklet til klimatilpasning i en usikker fremtid. DAPP blev brugt i pilotprojektet i Randers og blev også omtalt i informationsmaterialet til klimaborgermøderne.

I stedet for en ensporet plan, planlægger man sådan, at man er forberedt på at skifte spor, hvis man når til et punkt, hvor det ikke er muligt at fortsætte som hidtil.

I tegningen her på siden står man i nutiden ved et sådant punkt. Plan A er det langtidsholdbare valg – med to muligheder for at skifte spor undervejs, hvis det for eksempel viser sig, at der er mindre behov for højvandbeskyttelse, end man antog i begyndelsen. Plan B er det kortsigtede valg. Den fører til et nyt punkt, hvor man kan vælge at skifte til Plan A eller C. Plan C er mellemløsningen. Den giver mulighed for at skifte spor til Plan A undervejs – eller at fortsætte videre indtil man når et vendepunkt, hvor der skal vælges mellem Plan A eller B, den røde eller den gule linje. Kortlægningen resulterer i forskellige løsningsveje. Man afvejer de forskellige hensyn og vælger ved hjælp af en multikriterieanalyse sin strategi. Derudfra kan man udforme en handleplan, der er operationel på kort sigt, men samtidig både langsigtet og fleksibel.

Man kan vælge at komme hurtigt i gang med initiativer, der mindsker risikoen for oversvømmelser. Men man behøver ikke fortryde dem, hvis udviklingen går anderledes end forventet. Man kan skifte uden at skulle afskrive sine første initiativer som fejlinvesteringer. Processen gør det også muligt at identificere tiltag, som ville skulle implementeres i alle strategier og derfor er ’omkostningsfrie’.

Multikriterieanalyse

I DAPP-processen – og også i andre sammenhænge – er en multikriterieanalyse et redskab til at afveje mange hensyn før man træffer en beslutning, f.eks. om strategi og handlingsplan. Deltagerne i beslutningsprocessen har forskellige holdninger, forskellige fagligheder, forskellig baggrund og forskellige interesser at varetage.

I en multikriterieanalyse om klimatilpasning føres deltagerne trin for trin igennem en proces, hvor de først definerer en række kriterier så specifikt som muligt. Det kan for eksempel være pris og betalingsvillighed, virkningsgrad, hensyn til landskabelige værdier og naturbeskyttelse, erhvervshensyn, omkostninger til vedligeholdelse, offentlig adgang og friluftsaktiviteter osv.

Mulighederne vurderes ud fra hver af disse kriterier og tildeles en score. Kriterierne vægtes ud fra deres relative betydning for beslutningen. Vægt og score sammenregnes, så en samlet kvantitativ værdi af hver enkelt løsningsmulighed opnås.

DAPP-processen blev benyttet til et pilotprojekt om langsigtet og fleksibel planlægning ifm. oversvømmelsesrisiko omkring Randers Fjord. En guide til DAPP-processen, tilpasset til danske forhold og især henvendt til kommunale planlæggere og andre ansatte i kommunerne, kan downloades her.