I lokale projekter vil det typisk være relevant at inddrage de kommunale politikere og den kommunale forvaltning løbende i hele dialogprocessen. Ordførere og udvalgsmedlemmer fra Folketingets politiske partier blev ligeledes inddraget i projektet fra starten, og der blev afholdt et møde med et panel af politikere i februar 2020.

Inddragelse af kommunalpolitikere

Der blev afholdt to seminarer for kommunalpolitikere, et i Østdanmark (København) og et i Vestdanmark (Vejle) i samarbejde med Kystdirektoratet. Alle kystkommuner blev inviteret til at deltage med en politiker (en udvalgsformand med ansvar for klimatilpasning og/eller kystsikring) sammen med kommunens fagansvarlige chef på området. Klimaspillet, som kan tilpasses til brug i et lokalområde, er nærmere beskrevet her.


Klimaspil

Seminarerne blev præsenteret som »tidsrejser med fokus på strategisk planlægning, vidtrækkende beslutninger og klimatilpasset udvikling i de danske kystbyer«.

Deltagerne fik på forhånd fremtidsscenarierne tilsendt. Men tidsrejsen formede sig især som et klimaspil: Deltagerne blev delt op i grupper, der hver fik udleveret en spilleplade med et kort over den fiktive by Misby Høje, et antal spillekort med mulige tiltag og et begrænset antal guldmønter til at finansiere indsatserne. De fik også kort, der viste omfanget af fortidens oversvømmelser.

Spillet inspirerede til nytænkning og refleksioner over de dilemmaer, kommunalpolitikerne vil blive sat i. I den efterfølgende diskussion formulerede deltagerne deres synspunkter og anbefalinger om forholdet mellem stat og kommuner, om planlægning, finansiering og lovgivning. De udpegede også barrierer for den kommunale realisering af klimatilpasningen. Disse udsagn er indgået i tilrettelæggelsen af det videre forløb og i anbefalingerne.

I den efterfølgende evaluering sagde et stort flertal af deltagerne, at de var meget tilfredse og kunne tænke sig at anvende fremtidsscenarierne og klimaspillet i deres hjembyer.

Inddragelse af folketingspolitikere

I lokale dialogprojekter er det af stor betydning, at de politiske beslutningstagere løbende inddrages i processen – men uden at dominere dagsordenen. En afsluttende høring eller andet offentligt arrangement kan være med til at sikre, at deltagerne oplever, at deres budskaber bliver videregivet og taget seriøst i den efterfølgende beslutningsproces.


Til mødet med et politikerpanel i februar 2020, blev politikerne orienteret og opfordret til at følge processen og bidrage med ideer og forslag. Deltagerne udtrykte tilfredshed med at blive inddraget tidligt i processen.

Corona-pandemien og det efterfølgende arbejdspres i Folketinget har vanskeliggjort den direkte inddragelse af Folketingets politikere i projektet, og det har ikke været muligt at afholde den planlagte høring på Christiansborg i efteråret 2021. Til gengæld er projektets anbefalinger blevet inddraget i forarbejdet til den nationale klimatilpasningsplan.

Arbejdet med den nationale klimatilpasningsplan blev sat i gang af regeringen i slutningen af 2020 med bred opbakning fra Folketingets partier. Det tværministerielle udredningsarbejde, hvor anbefalingerne blev inddraget, har fundet sted i løbet af 2021 med henblik på politisk debat i Folketinget og vedtagelse af en national plan i 2022.

Der har løbende været kontakt til repræsentanter for politiske partier, og i forbindelse med afslutningen på projektet afholdes der seminarer for folketingsmedlemmer og Miljø- og Fødevareudvalg i begyndelsen af 2022.