Der er ingen facitliste for fremtidens by, og derfor har projektets udgangspunkt været en række mulige fremtidsscenarier. Disse har dannet grundlag for en dialogproces mellem interessenter, eksperter, borgere og beslutningstagere på alle niveauer. Fremtidsscenarierne blev undervejs diskuteret, udfordret og omformet, for til i sidste ende at repræsentere en række fælles visioner for fremtidens klimatilpassede byer.


I projektet blev tre fremtidsscenarier brugt som inspiration og udgangspunkt for dialogerne på workshops, scenarieværksted og klimaborgermøder. Formålet var at skabe en fælles ramme for dialogerne, og at inspirere deltagerne til at tænke langsigtet og overveje forskellige mulige udviklingsveje.

Scenarierne bygger på kendsgerninger og konsultationer med eksperter og interessenter, men de er formet som let tilgængelige historier om en fremtid, der er præget af tre forskellige strategier:

1. Vi holder vandet ude

2. Vi inviterer vandet ind

3. Vi trækker os tilbage

Scenarierne er nærmere beskrevet her. Med afsæt i de tre scenarier blev der produceret tre korte film. Filmene levendegør de tre strategier og viser lokale eksempler på dem.

Fokus på de langsigtede konsekvenser

Fremtidsscenarierne og de tilhørende film blev suppleret med skriftligt baggrundsmateriale og mundtlige oplæg fra projektets ledere og særligt inviterede fagfolk. Scenarierne viste sig velegnede til at holde fokus på sammenhængen mellem de aktuelle valgmuligheder og deres langsigtede konsekvenser. Deltagerne engagerede sig i livlige diskussioner om udfordringerne og om midler til at holde fremtidens muligheder åbne.

Formålet var ikke at vælge en af de tre strategier, men at rette opmærksomheden mod de strategiske valg, der skal træffes i hvert enkelt lokalområde. Hvilke muligheder for byens fremtid åbner eller lukker sig ved de valg, man skal træffe i nutiden? Hvilke konsekvenser kan nutidens valg få for vores børn og børnebørn?

I praksis blev det klart for deltagerne, at en kombination af de tre strategier, afpasset til de lokale forhold, som regel vil være påkrævet.

Fremtidsscenarierne inspirerede også til kritik og nytænkning. Forslag fra deltagerne blev imødekommet ved at justere scenarierne.

Lokale fremtidsscenarier

I nogle af de lokale projekter i Realdanias samlede indsats Byerne og Det Stigende Havvand, har Teknologirådet medvirket med lokale fremtidsscenarier, der bygger på viden om de lokale forhold og interviews med et stort antal lokale beboere og interessenter. Lokale scenarier kan bygge på interview med lokale beboere og repræsentanter for de lokale interesser, foreningslivet osv. Viden fra tekniske undersøgelser af området og fra den kommunale forvaltning kan inddrages.

Et projekt om fremtidens klimasikring og byudvikling ved havneområdet i Aabenraa er et eksempel på tilpasning af metoden med fremtidsscenarier til lokale forhold. Fire narrativer om Aabenraa i fremtiden kan downloades her. Formålet var at styrke grundlaget for de beslutninger, der skal træffes, om byens fremtidige udvikling og klimasikring og om sammenhængen mellem byen og dens havnearealer.

I Aabenraa blev scenarierne udformet som fire fremtidshistorier eller ’narrativer’. Disse ’narrativer’ blev skrevet på baggrund af research i området, indsamlet viden om de faktiske forhold og interviews med mange personer og organisationer i byen om deres behov, forventninger og meninger.

Et bredt spektrum af synspunkter og interesser blev inddraget i dette arbejde. Det omfattede bl.a. den kommunale forvaltning, kommunalbestyrelsen, forsyningsselskabet, havneselskabet, handelsstanden, ungdommen og repræsentanter for lokale foreninger og frivillige, herunder idrætsliv og den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening. I Aabenraa-projektets næste fase udformede kommunens rådgivere mere tekniske og økonomiske analyser og løsningsforslag med udgangspunkt i fremtidshistorierne.

Teknologirådet har også medvirket i et konsortium af rådgivere til projektet Strøby Egede og Vandet i Stevns Kommune. Her blev lokale scenarier i samarbejde med de øvrige rådgivere udviklet på grundlag af interviews med grundejere og andre interessenter til brug i et scenarieværksted. Strøby Egede og Vandet kan downloades her.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er lokale scenarier for Taarbæk by under udvikling.